Zawartość raportu:

  • przegląd przekrojowy stanu wdrożenia i faktycznego stosowania formuł price cap jako narzędzi do regulacji poziomu cen usług pocztowych w krajach UE w oparciu publicznie dostępne dane,
  • analiza zalet, wad i ryzyk wykorzystywania mechanizmu price cap jako narzędzia do regulacji cen powszechnych usług pocztowych w świetle aktualnych uwarunkowań ekonomicznych na polskim rynku pocztowym i jego przewidywanej dalszej ewolucji,
  • analiza stosowanych parametrów formuł price cap w krajach ze szczególnym uwzględnieniem Belgii, Portugalii i Irlandii w świetle spełniania przez formuły stosowane w tych państwach zasad taryfowych określonych w art. 12 III Dyrektywy pocztowej.
Kategorie: Raporty